Düzenleme Tarihi : 15.02.2018

Yedek Subay Yoklama İşlemleri


1. Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüleri bitirenler ile yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarını bitirip dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denklik belgesi verilenler, o yıl askerlik çağına girenlerle birlikte 01 Ocak günü ile o yıl askerlik çağına giren doğumun silâhaltına alınacağı ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar yurtiçinde en yakın askerlik şubesi başkanlığına, yurt dışında ise konsolosluklara müracaat ederek yoklamalarını yaptırmaları gerekir. Yoklamasını o yıl askerlik çağına giren doğumun silâhaltına alınacağı ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar yaptırmayanlar yoklama kaçağı takibine alınır.

2. Yoklama esnasında istenecek belgeler

      a.    Dilekçe (Çıktı almak için tıklayınız),

  b.    Nüfus cüzdanı sürücü belgesi, pasaport ve Türkiye Barolar Birliğince tanzim edilen avukat kimlik belgesi (Kimlik bilgilerinin kontrolünü müteakip iade edilir),

      c.    Diploma, diploma yerine geçen mezuniyet (çıkış) belgesi veya mezuniyetine dair resmi yazı (ilgili makama ) aslı ile iki suret tıpkıçekimi,

     ç.    Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlardan; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK tarafından verilen ve üzerinde mühür, soğuk damga veya sıcak baskı hologramı bulunan, “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinden üçer suret,

     d.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan yüksek öğretim kurumlarının lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilenlerden;

·            2011-2012 eğitim öğretim yarı yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlardan denklik belgesi yerine YÖK tarafından verilen bilgilendirme yazısı istenir.

·            2011-2012 eğitim öğretim bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan ise diplomalarında “kimlik numarası/ÖSYM numarası, yerleştirme yılı/şekli, yerleştiği program, bitirdiği program, tanzim eden, ad/soyad bilgileri ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onayı aranır, ayrıca diploma denklik belgesi istenmez.

·            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen tüm yükümlülerden denklik belgesi istenir.

·            Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından diploma denklik belgesi istenmez.

      e.    Sağlık durumu hakkında bilgi formu (Çıktı almak için tıklayınız)

3. Yoklaması yapılan yükümlülere hangi celp döneminde sevk edileceğini gösterir askerlik durum belgesi verilir.

4. Yükümlülerin müteakip askerlik durum belgesi taleplerinde, vekâletname aranmaksızın nüfus cüzdanı ibrazı ile anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlere, bilgi veya belgenin talep edildiği konularda noter tasdikli vekâletnamesi bulunan üçüncü şahıslara, mahkeme kararını ibraz eden vasi tayin edilmiş kişilere, vefat edenlere ait veraset ilamında ismi bulunanlara, vekâletname ibraz eden avukatlara dilekçe talep edilmeden askerlik durum belgesi verilir.


Okunma Sayısı : 14015
Milli Savunma Bakanlığı
Askeralma Genel Müdürlüğü


Tel: +90 (0) 312 410 60 00

Devlet Mh. Merasim Sokak No:4/A
06550 Çankaya/Ankara
Yukarı