Düzenleme Tarihi : 04.09.2019

Personel Seferberlik Tatbikatları


1. Seferberlik Tatbikatı veya ferdi seferberlik eğitimine katılacak yedek personel, tatbikat başlama tarihinden önce en yakın Askerlik Şubesine başvurarak sevkini yaptırır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan genelge esaslarına göre, yedek personelin tatbikat/eğitim birliklerine kadar olan gidiş yol harcırahları; erbaş ve erler için MSB tarafından, subay, astsubay ve uzmanlar için Askeralma Bölge Başkanlıkları tarafından ödenir. Tatbikat/eğitim süresince yükümlünün maaşı, yevmiyesi ve dönüş yol masrafı birliklerince ödenir.
2. Tatbikat / Ferdî Seferberlik Eğitimine katılan işçiler için, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55’inci maddesi uyarınca, Tatbikat/Ferdi Seferberlik Eğitimi süresi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılır. Herhangi bir resmi kurumda çalışmayıp serbest olarak çalışanlara; rütbesi karşılığı aylığının Tatbikat / Ferdî Seferberlik Eğitim süresine tekabül eden kısmı ödenir.
3. Emekli aylığı almakta iken Tatbikat / Ferdi Seferberlik Eğitimine katılan yedek subay ve astsubayların maaş ödemelerinde; 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu'nun 103’üncü maddesine göre işlem yapılır.
4. Tatbikat / Ferdî Seferberlik Eğitimine katılan Uzman Erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 6’ncı maddesindeki; “Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman erbaşlara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.“ hükmüne göre işlem yapılır.
5. Emekli olan ve/veya 657 sayılı Kanun'a tabi memur olarak çalışmayan yedek subay ve astsubayların Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Seferberlik Eğitiminde geçen sürelerinin emekliliğe esas olan hizmet sürelerine ilave edilebilmesi için,  süre için maaşlarından kesilen emeklilik kesenek listeleri, Tatbikatı/Eğitimi icra eden Birlik K.lığı/Kurum Amirliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
6. Seferberlik Tatbikatı / Ferdî Seferberlik Eğitimine katılan yedek erbaş/erlere, emsallerine ödenen harçlıkların tatbikat/eğitime tekabül eden kısmı ödenir.   
7. Personel Seferberlik tatbikatına katılan Yedek Personel kışlada veya tatbikat bölgesinde kalır ve tatbikat süresince kazandan iaşe edilir.
8. Ferdî Seferberlik Eğitimine katılan yedek personel; Birliğin muvazzaf personelinin uyguladığı mesai saatlerine aynen uyar, muvazzaf personelin istifade ettiği mesai araçlarından istifade eder, geceleri şehirlerde kalmak isteyenlere orduevi ve askeri misafirhanelerden yer verilir. İsteyenler eğitimin yapıldığı birlik/kurumda kalabilir, birlik/kurum dışına gidiş gelişler sivil elbise ile yapılır, evi o garnizonda olanlar gece evlerinde kalabilir, Cumartesi günleri birlik/kurumda eğitime devam edilir ve Pazar günleri serbest kalırlar. Eğitimine ihtiyaç duyulan ihtisaslarda yedek erbaş ve erler içinde ferdi seferberlik eğitimi uygulanabilir ancak yedek erbaş ve erler ferdi seferberlik eğitimi süresince birlik ve kurumlarda iskân ve iaşe edilirler.
9. Seferberlik Tatbikatı / Ferdî Seferberlik Eğitimi süresince yedek personele; İzin Yönetmeliği ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen önemli mazeretleri dışında izin verilmez, mazeretine binaen yedek personele verilen izinler tatbikat/eğitim süresinden sayılmaz.
10. 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereği, tatbikat amacıyla silah altına alınan yedek personelden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile özel kurum ve kuruluşlarda 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışanlar, tatbikat/eğitim görevlerinin bitmesini müteakip, eski iş yerlerinde görevlerine devam ederler.

11.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Tatbikat / Ferdi Seferberlik Eğitimine katılan memurlar ilgili kanun gereği izinli sayılır, kademe ilerlemeleri devam eder ve aylıkları kurumlarınca ödenir.

Seferberlik Tatbikatı Ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Özürsüz Olarak Katılmayanlara Ne Gibi Cezai İşlemler Yapılır?

1. Yasal mazeretleri olmadığı halde tatbikata/ferdi seferberlik eğitimine katılmayan yedek personel, bakaya olarak takibe alınırlar. Bakaya kalan yükümlüler ele geçtiklerinde veya kendiliğinden müracaatları halinde tatbikat/eğitim birliklerine sevk edilir ve yerli As.Ş.Bşk.lıklarınca hazırlanacak suç dosyaları mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir. Bakaya durumuna düşmeleri halinde yedek personel için 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince idari para cezası uygulanır. Barışta, verilen idarî para cezası kesinleştikten sonra bakaya durumu devam edenler ile savaşta bakaya kalanlar için, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63 ve 64’üncü maddeleri uygulanır.

2. Tatbikat / eğitim bakayası yükümlüler, yasal yaş sınırı dışına çıksalar dâhi tatbikat/eğitim süresi kadar hizmet yapmadıkça bu yükümlülükleri devam eder.


Okunma Sayısı : 144
Yukarı

+