Düzenleme Tarihi : 04.04.2018

İstiklal Madalyası Kanunları ile İlgili Yapılan İşlemler


66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu'nun EK-2'nci maddesi hak sahibi mirasçılara intikali, EK-4 ve EK-10'uncu maddeler ise ilk defa madalya verilme usullerini içermektedir.

 

İstiklal Madalyasını hamil olanlardan vefat edenlerin İstiklal Madalyası erkek oğullarının en büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarının büyüğüne, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine intikal eder. Bunların vefatından yine bu suretle intikal eder. Bunlardan biri vefat edipte tertip dahilinde varis bulunmadığı halde diğer tabakada bulunanlara veya onların veresesine intikal ettirilmektedir.

 

Konu hakkında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) kararları ile MSB Hukuk Müşavirliği'nin mütalâası sonucunda özetle; 

a.66 sayılı İstiklal Madalyası Kanununun EK-2’nci maddesindeki hak sahibi mirasçının madalya intikalini yaptırdıktan sonra vefat etmesi halinde, söz konusu madalya intikalinin öncelikle kendi büyük oğlu/büyük kızı (madalya sahibinin torunu) olmak üzere diğer sıralı mirasçılarına, 

 

b.madalya intikalini yaptırmadan vefat edenlerin madalyasının ise; madalya sahibinin sağ büyük oğlu/kızı olmak üzere diğer sıralı mirasçılarına intikal işlemi yapılmaktadır.

 

İstiklal Madalyası belgesi intikal işlemleri  Askeralma Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu işlem için,  aşağıda yazılı belgelerle birlikte en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir;

 

a  Hak sahibinin imzalı istek dilekçesi.

 

b  Müracaatçı durumuna göre; dede/babaya ait eş ve çocuklarını gösterir vukuatlı aile nüfus kayıt örneği asılları. (madalya sahibi ile akrabalık bağlarının teyidi ve hak sahibi mirasçının belirlenmesi amacıyla)

 

c  Dede/babadan birisine ait veraset ilamı aslı, mahkeme veya noter tasdikli sureti. (vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgileri teyit eden ve mirasçılık hükümlerinin belirlenmesi amacıyla)

 

ç  Mirasçının herhangi bir suçtan hüküm giymediğinin belirlenmesi amacıyla, müracaat sahibi adına Cumhuriyet Savcılığınca "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" şeklinde düzenlenecek Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı 

 

d İstiklal Madalyası Belgesinin aslı veya gazeteye verilecek kayıp ilanı. (bir yenisi düzenlenen istiklâl madalyası belgesinin, yedeğinin yetkisiz kimselerin eline geçmesini önlemek amacıyla)

 

İstiklal Madalyası intikal işlemi ile ilgili kanunda yer almayan hususlarda MSB Hukuk Müşavirliği ile yapılan koordine sonucunda özetle;

 

a. İstiklal Madalyası intikaline hak sahibi mirasçının hakkından feragat ettiğine dair noterden alınacak feragatname ile intikal işlemi bir sonraki mirasçıya yapılmaktadır.

 

b. Aynı doğumda birden çok doğan çocuklardan (ikiz), nüfus kayıt örneğinde önde gelen mirasçıya intikal işlemi yapılmaktadır.

 

c. İstiklal Madalyası sahibinden, yabancı uyruklu hak sahibi mirasçısına intikal işlemi yapılmaktadır.

 

ç. İstiklal Madalyası intikaline hak sahibi mirasçının, vesayet altında bulunduğunun sulh hukuk mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde, intikal işlemi bir sonraki mirasçıya yapılmaktadır.

 

d. Medeni Kanuna göre evlat edinilmiş hak sahibi mirasçıya, istiklâl madalyası intikal işlemi yapılmaktadır.

 

e. Cumhuriyet Savcılığınca "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" şeklinde düzenlenen adli sicil kayıt belgesine göre hak sahibi mirasçıya intikal işlemi yapılmaktadır.

 

f. Aile nüfus kayıt örneği ile veraset ilamından yaş tashihi yapıldığı tespit edilen hak sahibi mirasçıya istiklâl madalyası intikal işlemi yapılmaktadır.

 

Maddi çıkar uğruna veya hatıra olarak hak sahibinden bir başkasına satılan/verilen çok yüksek manevi değere sahip olan istiklal madalyasından dolayı kişinin hak sahibi olması mümkün değildir. Bir kimsenin madalya hak sahibi olduğunu ancak İstiklal Madalyası Belgesi ile ispatlaması gerekmektedir.

 

Maalesef İstiklal Madalyasının satın alma yoluyla temin edildiği yazılı basında değişik zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak bu kişilerin İstiklal Madalyası Belgesi temini veya İstiklal Madalyası hak sahiplerinin imkanlarından yararlanması da söz konusu olmamaktadır.


Okunma Sayısı : 1778
Yukarı

+