Düzenleme Tarihi : 04.09.2019

Araç Seferberliği Tatbikatları


Araç tatbikatlarının maksadı; kurulu ve seferde kurulacak askeri birlik ve kurumların araç seferberlik hazırlıklarının denenmesi, seferberlik halinde MMM Komisyonlarının yapacakları araç tedarik faaliyetlerini barış döneminde uygulatarak tecrübe kazandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, özel teşebbüsler ve kişiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yapılacak işbirliği ile ilgili hususların uygulama safhasına konulmasıdır.

Seferberlik Tatbikatına Katılan Araç Sahibi / Sürücüsü Tarafından Neler Yapılır, Araç Nereye, Nasıl Getirilmelidir?

1. Millî Savunma Bakanlığınca düzenlenmiş ve MMM komisyonu kararı alınmış, “Seferberlik Tatbikatı Silahaltı Davetiyesi” tebliğ makamlarınca vasıtasıyla 7201 sayılı tebligat kanununu hükümlerine uygun dört suret olarak araç sahibi/sürücüsüne imzalatılır ve bir sureti devamlı araç üzerinde bulundurulur.

2. MMM Komisyonuna müracaat esnasında araç depolarının 1/2 si dolu bulunur.

3. Tatbikatın başlamasından bir gün önce SAD'da yazan yer ve saatte tatbikatın yapıldığı il / ilçedeki MMM Komisyonuna, aşağıdaki belge ve teçhizatla müracat edilir.

Karayolu Trafik Yönetmeliği CETVEL-1-2'de belirtilen

          a.          Teçhizat ve ilk yardım malzemesi

          b.          Seferberlik tatbikatı silahaltı davetiyesi

          c.          Nüfus hüviyet cüzdanı

          ç.          Aracın ruhsatı

          d.          Sürücü belgesi

4. MMM Komisyonu, toplanan araçlara bir kılavuz tayin ederek araçları birlik ve kuruma sevkini sağlar.

5. Araçlar birlik tarafından karşılanarak, ilgili Komutanlığın almış olduğu tedbirlere ve verilen emirlere göre hareket eder.

Tatbikata Mazeretsiz Olarak Katılmayanlara Uygulanacak Cezai Hükümler Nelerdir?

1. Tatbikatlarla ilgili konularda yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanununun 18 nci ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 64-72 nci maddelerinde yer alan ceza hükümlerinin uygulanacağı Silahaltı Davetiyeleri(SAD) ile birlikte ilgililere tebliğ edilir ve tatbikat sonunda yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirlenenler hakkında aracın kayıtlı olduğu yerdeki MMM komisyonu tarafından mahallin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2. Araç sahibi / sürücülerine aşağıda belirtilen ücret ve kira bedeli katıldıkları birlik komutanlıklarının saymanlıklarınca 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu esasları dâhiline göre ödenir.


Okunma Sayısı : 19
Yukarı

+