Düzenleme Tarihi : 04.04.2018

869 Sayılı Kanuna Göre Yapılan İşlemler


66 sayılı Kanunun EK-4'üncü maddesi;  “15 Mayıs 1335 (1919) tarihinden İzmir’in tarihi istirdadı olan 09 Eylül 1338 (1922) tarihine kadar millî orduda vazife almış berri, bahri, havaî ve jandarma erkân, ümera ve zabitanıyla mensubun ve memurin ve efradı askeriyeden elyevm müstahdem bulunan veyahut tekaüt, istifa veya terhis suretiyle ordudan infikâk etmiş olanlardan şimdiye kadar İstiklal Madalyası almamış bulunanlara ve şehadet veya vefat suretiyle üful eylemiş bulunanların ailelerine kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilir. İstiklâli millî uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, yoksa büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine verilir.” hükmünü amirdir.

 

Millî ordu kuruluşuna dahil birliklerde görev yapan ve bu hizmetleri TSK arşiv kayıtlarından tespit edilenlerin büyük oğluna, büyük kızına, babasına, annesine veya eşine kanun gereği İstiklal Madalyası verilmekte iken, İstiklal Madalyası almak için başvuran torunlara kanun gereği ilk defa İstiklal Madalyası verilmemekte idi.

 

29 Kasım 1920 tarihli ve 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanununun EK-4'üncü (869 sayılı Kanun) maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası “milli istiklâl uğrunda hayatını kaybeden şehitler ile madalyaya hak kazandığı halde madalya almadan vefat edenlerin erkek çocuklarının en büyüğüne, erkek çocuğu yoksa büyük kızına, yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa eşine, o da yoksa sıralı mirasçıların belirtilen sırası dahilindeki çocuklarına, o da yoksa diğer tabakada bulunanlara veya onların sıralı mirasçılarına müracaatı dahilinde madalya verilir.” şeklinde değiştirildiğine dair 26.02.2008 tarihli 5742 sayılı Kanun 06 Mart 2008 tarihli 26808 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu kanun gereğince İstiklal Madalyası müracaatları ikamet edilen yere en yakın askerlik şubesi başkanlığına yapılır. Askerlik şubesince ilk etapta madalya istenilen şahısla akrabalık bağlarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği alınarak, arşiv kaydı hususunda MSB Arşiv Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü ile koordinede bulunulur. Arşivden alınacak künye kayıtları incelenerek, İstiklal Madalyasına hak sahipliği  tespit edilenlerin başvuru evrakları askerlik şubesi başkanlığı/ASAL Blg.Bşk.lığı kanalıyla MSB ASAL  Genel Müdürlüğüne gönderilir.

1) İmzalı talep dilekçesi,

2) Dede/baba ile kardeşlerine ait eş ve çocuklarını gösterir vukuatlı aile nüfus kayıt örneği asılları, (müracaatçı durumuna göre)  

3) Dede/babadan birisine ait veraset ilamı aslı veya mahkeme/noter tasdikli sureti, (müracaatçı durumuna göre)

4) Mirasçının herhangi bir suçtan hüküm giymediğinin belirlenmesi amacıyla, müracaat sahibi adına Cumhuriyet Savcılığınca "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" şeklinde düzenlenecek Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı 

5) Arşiv Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünden alınacak künye kayıt örneği ile üst yazı asılları.

 

Bu belgelerin MSB ASAL Gn.Mdl.üğüne intikaline müteakip, üçlü kararname esasına göre madalya ile belgesinin askerlik şubesi başkanlığınca hak sahibine teslim edilmesi sağlanacaktır.

MSB ASAL Gn.Md.lüğünde madalya kayıtlarına ait bilgiler, üçlü kararname evrakları ile yeni türkçe künye kayıtları mevcuttur. Kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

 

Okunma Sayısı : 1371
Yukarı

+